Gebruiksvoorwaarden

Ieder gebruik van en/of bezoek aan Techjobs.be is onderworpen aan deze voorwaarden tenzij Techjobs.be hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Het loutere gebruik van Techjobs.be houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van Techjobs.be en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Pandaris BV/SRL, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39/V2, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0833.347.091 (hierna: "Techjobs"), is de eigenaar van Techjobs.be en behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op Techjobs.be en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Als u bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeert U dat deze juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot Techjobs.be.

Meer informatie over ons beleid betreffende de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen vindt u terug in onze Privacyverklaring.

Beperking van de aansprakelijkheid

Techjobs streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Techjobs is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Techjobs is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Techjobs op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, enz.

Schade

Techjobs is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van Techjobs.be. Techjobs is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via Techjobs.be.

Beschikbaarheid van Techjobs.be

Techjobs stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van Techjobs.be maar kan niet garanderen dat Techjobs.be op elk ogenblik beschikbaar zal zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen zullen voordoen. Techjobs behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot Techjobs.be te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen behoudens andersluidende contractuele afspraken. Techjobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van een opzettelijke fout door Techjobs.

Copyright - Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van Techjobs.be zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. Techjobs.be zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en is ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Techjobs.be.

Geen enkele van deze bestanddelen noch Techjobs.be zelf noch de op Techjobs.be aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om Techjobs.be te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Techjobs hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar Techjobs.be al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan Techjobs en vrijwaart Techjobs voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

Websites die niet tot Techjobs behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van Techjobs.be. De links dienen telkens de naam Techjobs.be te vermelden. De gebruiker dient steeds direct gelinkt te worden naar Techjobs.be en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van Techjobs nodig. Gelieve ons te contacteren via [email protected].

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van Techjobs.be het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, de Engelse en de Franse versie van de Gebruiksvoorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.